ClickCease
VOFFii_Personvern
 

Personvernerklæring

 

Sist oppdatert 02.05.24

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i VOFFII

Appn AS v/VOFFii vil i forbindelse med vår virksomhet behandle personopplysninger.

Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet. Informasjon om personopplysninger vi behandler om deg, det lovlige grunnlaget med behandlingen, formålet med behandlingen, hvor lenge vi behandler personopplysningene, mv. er tatt inn nedenfor.

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

 1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger

APPN AS er ansvarlig for personvernerklæringen til VOFFii. I VOFFii er Elisabeth Østby behandlingsansvarlig, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som omtales nedenfor.

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig:

Adresse: Furusethgata 5, 2052 Jessheim

E-post: elisabeth@voffii.no

Telefon: 40845994

Organisasjonsnr.: 927168489

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Når du registrerer en profil via VOFFii samles det inn ulike opplysninger om deg som du gir frivillig, men IP adressen registreres også av sikkerhetsgrunner.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistnevnte omtales som «registrert»).

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Eksempel på angivelse av behandling kan være kommune du bor i, alder og kjønn.

 • Vi behandler kontaktopplysninger på kunder som de oppgir ved registrering av profil. Vi lagrer profilinformasjonen som beskriver kundene overfor andre, bilder og bildegallerier som legge til i profilen og kommunikasjon med andre medlemmer. Dersom du har samtykket til at stedstjenester benyttes, vil stedet du befinner deg på når appen brukes kunne lagres.
 • Formålet med behandlingen er å utføre tjenestene som er nærmere beskrevet i avtalen med deg og for å presentere innhold tilpasset deg og dine preferanser. Data innhentet ved registrering kan brukes for selektering av markedsføring til valgte målgrupper. Markedsføring kan komme via News i app, SMS, nyhetsbrev og mail fra VOFFii/samarbeidspartnere.
 • Hvis du tillater det, (vis/skjul meg i kart) samler appen inn lokasjonen din innenfor gitt radius på menneskeprofil som vises på hundekartet. En algoritme beregner en radius som aldri vil angi din nøyaktige posisjon. Hundeprofil vil automatisk vises dersom du ikke aktivt velger å skjule hunden din på kartet. Menneskeprofil er skjult bak hundeprofil, men man kan sende en venneforespørsel via hundeprofil.
 • Dersom du jobber med hund vil du automatisk vises på alle synlige plattformer i appen (inklusiv hundekartet), dersom du ikke aktivt selv velger å være skjult. Dette fordi vi vurderer det som ønskelig for deg for å nå flest mulig med dine tjenester. Dette gjelder fra kartet lanseres 15. januar, og 3 måneder fram for eksisterende brukere som har samtykket til å syntes i utforsk/søk. Nye brukere blir spurt om dette ved registrering.
 • Vi samler inn e-post adresser for å kunne sende relevant informasjon og tilbud fra VOFFii og våre samarbeidspartnere som vi mener er relevant for brukerne. En bruker må selv aktivt velge dette gjennom avhuking i appen under registrering eller ved bruk av tjenester.
 • Behandlingsgrunnlag er GDPR artikkel 6 a og b, dvs at du enten har samtykket til behandlingen eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
 • Opplysningene samles inn fra den registrerte, deg, eller andre f.eks. IP adresse.
 • Opplysningene blir lagret så lenge du er medlem av våre tjenester. Vi tar alle forholdsregler for å sørge for at informasjonen er beskyttet, og for at den blir slettet på en sikker måte når medlemskapet opphører.

 

Kommunikasjon og kontakt

Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å henvende oss til andre. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig og muntlig.

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om henvendelsen.

Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å behandle personopplysninger knyttet til ovennevnte (se GDPR artikkel 6 (1) f). Vi har derfor vurdert at vår berettigede interesse i å ha kontakt med omverdenen er en del av vår virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter oss og registrere slik kontakt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene.

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten ved en henvendelse, normalt i ett år.

Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger oss hos vil bl.a. CV, søknad, attester, notater fra intervjuer, resultater fra undersøkelser av referanser behandles, som vil inneholde personopplysninger.

Grunnlag for behandling av personopplysninger ved rekruttering er at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak før en arbeidsavtale med jobbsøker eventuelt inngås (GDPR artikkel 6 (1) b).

Gjøres det undersøkelser av oss ut over å kontakte personer som er oppgitt som referanse, undersøke ved søk om historikk mv., så behandles personopplysninger på grunnlag av vår nødvendige berettigede interesse for å sikre at riktig kandidat til stillingen (GDPR artikkel 6 (1) f). For sistnevnte har vi vurdert at vår berettigede interesse i å rekruttere nye ansatte veier tyngre enn den enkeltes personvern. Vi oppfordrer deg til å ikke legge inn særlige kategorier personopplysninger, som helse, religion, politiske oppfatninger, fagforeningsmedlemskap mv. i din søknad.

Personopplysninger slettes så snart rekrutteringen er gjennomført, om du ikke har samtykket til lenger oppbevaring.

 1. Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt til å oppbevare opplysningene.

 1. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller lovmessig plikt som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • PIXEL STUDIO AS , Org. nr. 914811929, utvikler og koder appen. Tilgang til databaser med personopplysninger.
 • ByteCapital Ventures org. nr. 931 367 269, utvikler og koder appen. Tilgang til databaser med personopplysninger.
 • Moonlanding AS, org nr. 923 606 831, tilgang til systemer for responsiv markedsføring.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Hvis det uansett skulle være slik at vi benytter leverandører eller behandler personopplysninger utenfor EØS, vil overføring og behandling utenfor EØS (tredjeland) skje i land godkjent av EU-kommisjonen eller i samsvar med gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger etter GDPR kapittel V. Skjer ikke overføring til land godkjent av EU-kommisjonen, vil overføring kun skje etter de garantier som er oppstilt i GDPR artikkel 46 (2). Hvilket grunnlag som er benyttet for overføring kan du få opplyst om du kontakter oss.

 1. Sikkerhet for behandlingen

All behandling av personopplysninger sikres med de påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak.

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet på opplysningene. Vi benytter også en rekke sikkerhetsteknologier og informasjonssikkerhets-prosedyrer for å beskytte personopplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Det gjennomføres risikovurderinger for behandling av personopplysninger.

Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører som behandler personopplysninger, hvor de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av personopplysninger.

Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt konfidensialitetsplikt.

Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte behandlingsansvarlig, se kontaktinformasjon ovenfor.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid enn én måned vil du få beskjed.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon

Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss om du ønsker mer informasjon.

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om du ønsker innsyn.

Endring og sletting

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

Behandling på grunnlag av samtykke

Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga samtykket eller kontakte oss.

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se GDPR artikkel 21, som:

 1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene – behandlingen stanses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
 2. Behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.
 3. Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Automatisert behandling, herunder profilering

Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som personopplysninger gjelder. Se GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4.

 1. Klager

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

 

Brukervilkår

Sist oppdatert 02.05.24

Velkommen til hundeappen VOFFii – for alle med hund!

Appn AS er eier og drifter av websiden VOFFii.no og appen VOFFii for IOS og Android.  Les gjennom denne avtalen om bruk av VOFFii nøye. Ved å laste ned og bruke VOFFii godtar du disse vilkårene.  Hvis du ikke godtar vilkårene under, må du ikke bruke appen.

Vi kan forandre og modere vilkårene til enhver tid, og vi vil skrive når vi sist oppdaterte vilkårene i datoen over.  Ved å bruke appen godtar du automatisk disse vilkårene.

Generelt:

VOFFII er en app og en nettbasert tjenesteplattform for alle med hund.

Din profil i VOFFii er synlig umiddelbart etter registrering. Du velger selv om menneske- eller hundeprofil skal være skjult/synlig under innstillinger. Du velger selv om du vil være offentlig eller privat i din feed. Du velger selv om du vil ha på eller av stedsfilter og du velger selv om du vil være synlig i kartfunksjonen vår. Hundeprofil vil automatisk vises på hundekartet dersom du ikke aktivt velger å skjule den.

På Hundekartet kan du opprette turer og aktiviteter. Du kan selv velge om du vil sette deg selv som privat eller offentlig profil. Når du oppretter tur eller aktivitet på kart legges dette automatisk inn i aktivitetskalenderen. Er du hundepasser vil du automatisk være synlig på hundekartet.

I hundepassfunksjonen i appen registrerer du deg som hundepasser eller at du ønsker hundepass. For å komme i kontakt med hverandre må dere bli venner i appen og avtale videre i chat.

I VOFFii marked i appen registrerer du det ønsker å selge innenfor kategoriene hundeutstyr, hunder og valper, tjenester, kurs, omplassering, hundepersonell, avl/fórvert.  For å komme i kontakt med hverandre må dere bli venner i appen og avtale videre i chat. Appen tar ikke ansvar for eventuelle useriøse aktører, og all handel skjer på eget ansvar. Oppdages useriøsitet oppfordres brukerne til å rapportere til: hei@voffii.no, som kan slette slike useriøse brukere.

AI VOFFii: VOFFii har to funksjoner som bruker AI: Finn hunderase og VOFFii AI Chat. All bruk av AI er på eget ansvar og APPN AS tar ikke ansvar for eventuelle feil som genereres av AI.

-Finn hunderase: Scan en hund og AI finner hvilken hunderase dette er, og hvilke egenskaper som kjennetegner denne rase.

-VOFFii AI chat: Spør AI om det du lurer på om hunden din/hundehold.

TOPPLISTE: Alle brukerne får poeng for det de gjør i appen, og vi har derfor en topp 50 liste som vises i appen. Man får poeng for å f.eks dele innlegg, like innlegg, legge ut aktivietet/turer, sende venneforespørsler, lese nyheter og klikke seg inn på annonser. De som ligger på Topplisten vil kun vises med sitt eget profilbilde, men det er ikke mulig å trykke seg videre til de ulike profilene. Ønsker man ikke ligge synlig på topplisten, kontakt: hei@voffii.no.

Informasjonen du legger inn lagres trygt og tilgjengelig hos Appn AS.

Appn AS kan ta kontakt med deg på e-post eller mobil som del i vår løpende oppfølging eller andre forhold knyttet til bruk av våre tjenester og dine erfaringer med bruk av tjenestene.

Appn AS kan sende deg e-post med generell markedskommunikasjon og nyhetsbrev fra VOFFii og relevante samarbeidspartnere. Data innhentet ved registrering kan brukes for selektering av markedsføring til valgte målgrupper. Du kan enkelt reservere deg fra å motta markedskommunikasjon ved å endre dine innstillinger i appen eller følge instruksjon gitt i e-postene.

Disse brukervilkårene og personvernerklæringen er juridisk bindende avtaler mellom Appn AS og deg som bruker.

Begrep som «vi», «vår» og «oss» refererer til Appn AS, mens «du», «din» og «bruker» refererer til brukeren.

BRUKERKONTO:

For å bruke tjenestene må du ha registrere deg hos VOFFii. Kontoen opprettes automatisk ved fullført registrering.

Du anses som bruker hos VOFFii umiddelbart fra registering av brukerkonto.

Det er ingen bindingstid og du kan når som helst avslutte din konto hos oss. Ved sletting av konto vil din brukerprofil slettes umiddelbart og du vil ikke lenger ha tilgang til tjenesten. Din profil er synlig til du selv velger å slette den.

TILGJENGELIGHET OG BETALING:

Det er kostnadsfritt å opprette brukerkonto og benytte funksjonene Appn AS tilbyr.

Tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner, og ikke for bedrifter, organisasjoner eller lignende uten særskilt avtale.

VILKÅR FOR BRUK

Tjenesten er kun til bruk for privat formål for privatpersoner. Retten til å bruke tjenesten er personlig og kan ikke overføres til andre.

Bruk av tjenesten har en aldersgrense på 13 år. Appn AS har ikke ansvar for eventuell ugyldighet som følge av manglende rettslig handleevne hos brukeren.

I tillegg forutsetter bruk av tjenesten at brukeren aksepterer å kommunisere elektronisk via tjenesten.

Brukeren er selv ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger både ved egen bruk av tjenestene og i dialog med oss. Dersom du har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger er ikke Appn AS ansvarlig for eventuelle følgefeil.

I VOFFii kan du som bruker lage din egen profil både av deg selv og din hund eller hunder, og lagre og poste bilder og tekst.  Som bruker forstår du at andre kan se din profil og det du legger ut av bilder og informasjon.  Du forstår at du selv er ansvarlig for det du legger ut av innhold. Du er selv ansvarlig for om du legger innlegg på offentlig eller privat feed.

APPN AS med merkevaren VOFFii er ikke ansvarlig for den informasjon eller innhold medlemmer legger ut i VOFFii eller oversender via våre tjenester. APPN AS med merkevaren VOFFii er ikke ansvarlig for våre medlemmers adferd, heller ikke den risiko som er forbundet med kontakt med andre medlemmer. 

Publisering av bilder og innhold med pornografisk eller seksuell karakter i VOFFii, samt innhold som på andre kan virke støtende eller krenkede, er ikke tillatt. Som medlem forplikter man seg til å vise respekt og god adferd ovenfor andre medlemmer og vår tjeneste generelt. APPN AS med merkevaren VOFFiii forbeholder seg retten til å deaktivere eller slette brukerprofiler som på noen måte bryter med medlemsavtalen. Selv om APPN AS ikke er forpliktet eller ansvarlig for innhold hos medlemmer, forbeholder APPN AS seg retten til å fjerne innhold som ikke er passende for siden.

I appen VOFFii kan du rapportere andre brukere hvis du opplever at noe er krenkende eller upassende. Du kan også velge å slette venner og rapportere upassende henvendelser i chat.

Dersom det oppdages feil i tjenesten, skal feilen umiddelbart varsles til Appn AS. Ved uforutsette feil eller tekniske problemer med vår tjeneste vil APPN AS med merkevaren VOFFiii gjøre alt vi kan for å rette dette så raskt som mulig. APPN AS med merkevaren VOFFii står ikke økonomisk ansvarlig ovenfor sine medlemmer ved slike situasjoner, eller situasjoner som ikke anses som grov uaktsomhet fra APPN AS sin side.

TILLATELSE TIL Å BRUKE TJENESTEN

Når du har en brukerkonto gir Appn AS deg rett til å benytte tjenesten i samsvar med brukervilkårene og Appn AS sine instruksjoner.

Tilgangen til tjenesten skal kun benyttes innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser som er gitt av Appn AS.

Appn AS gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar tillatelse til å bruke tjenesten innenfor formålet. Tillatelsen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre. Enkelte produkter og tjenester vil kreve at alle parter har brukerkonto.

Appn AS er eneeier av tjenesten og programvaren som brukes til å levere tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon. Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av tjenesten eller innhold det gis tilgang til, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon av tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.

ENDRINGER AV PERSONLIG INFORMASJON

Brukeren skal varsle Appn AS om endringer av e-postadresse og andre personlige opplysninger umiddelbart ved å endre kontoinnstillingene under Innstillinger. Brukeren er eneansvarlig for eventuelle kostnader og tap som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av kontaktinformasjon.

PERSONVERN OG DATAINNSAMLING

Appn AS kan samle identifiserbar informasjon for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å tilpasse våre tjenester. Dette inkluderer statistikk og ytelsesmålinger relatert til programvaren. Denne informasjonen sendes til Appn AS og kan bare brukes av Appn AS som fastsatt i Appn AS sin Personvernerklæring.

Appn AS kan sende deg varslinger og meldinger i samsvar med gjeldende personvernerklæring.

Dersom det foreligger en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett  eller annet gyldig rettslig pålegg vil Appn AS utlevere data i henhold til dette. Appn AS vil varsle brukeren i slike tilfeller dersom det er lovlig adgang til det.

ENDRING AV BRUKERVILKÅR OG TJENESTETILBUD

Appn AS kan endre brukervilkårene fra tid til annen etter eget skjønn og følgende gjelder:

 • endringer i brukervilkårene trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på Appn AS / VOFFii.
 • endringer av datoen på brukervilkårene indikerer at disse er oppdatert; 
 • Appn AS vil kun sende en separat skriftlig melding til våre brukere i den grad endringen anses å være såpass vesentlig at informasjon bør gis.

Appn AS kan avbryte eller avslutte tjenester, helt eller delvis, etter å ha gitt brukeren varsel innen rimelig tid.

KLAGER

Alle klager og andre henvendelser om ansvar skal sendes til:

VOFFii
c/o Appn AS

Elisabeth Østby
Tlf. 40845994
Furusethgata 5

2069 Jessheim
E-post: hei@voffii.no

Denne e-post adressen skal benyttes også dersom du har brukt tjenestene i en samarbeidspartners grensesnitt.

Når det gjelder personvern vises det til Personvernerklæringen vå. Du finner også informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

LOVVALG OG VERNETING

Brukerbetingelsene og alle forhold mellom Appn AS og brukere er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.

Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Mekling skal benyttes.

Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting. Kontaktinformasjonen nedenfor angir rett saksøkt.

KUNDESERVICE OG KONTAKT

For spørsmål om tjenesten, ta kontakt med kundeservice på chat eller via e-post på hei@voffii.no.

Appn AS vil forsøke å besvare alle henvendelser innen rimelig tid.

Adresse:
VOFFii
c/o Appn AS

Elisabeth Østby
Tlf. 40845994
Furusethgata 5
2050 Jessheim
E-post: hei@voffii.no