ClickCease

Personuppgiftspolicy 

Sist uppdaterad 15.01.24
 

Appn AS c/o VOFFii kommer att behandla personuppgifter i samband med vår verksamhet. Vår behandling som personuppgiftsansvarig baseras på den verksamhet vi bedriver och syftet med vår verksamhet. Information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, det lagliga grunden för behandlingen, syftet med behandlingen, hur länge vi behandlar personuppgifterna, med mera, finns angivet nedan. Om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss – se kontaktinformation nedan.

1.Ansvarig för personuppgiftspolicy i VOFFii er Appn AS, og ansvarig for behandling av personuppgifter i VOFFii är Elisabeth Østby, det vill säga den som beslutar varför och hur personuppgifterna ska behandlas, för behandling som beskrivs nedan. Kontaktuppgifter för behandlingsansvarig: Adress:

Furusethgata 5,

2050 Jessheim

E-post: elisabeth@voffii.no

Telefon: 40845994

Organisationsnummer: 927168489

2.Varför samlar vi in personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in När du registrerar en profil via VOFFii samlas olika uppgifter in om dig som du frivilligt lämnar, men även din IP-adress registreras av säkerhetsskäl. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsregler, inklusive personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Med «personuppgifter» avses all information som kan kopplas till en fysisk person (den senare benämns «registrerad»). Med «behandling» avses allt som görs med personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande vid överföring, spridning eller alla andra former av tillgängliggörande, sammanställning eller sammankoppling, begränsning, radering eller förstörelse. Exempel på behandling kan vara din bostadskommun, ålder och kön.

 • Vi behandlar kontaktuppgifter om kunder som de uppger vid registrering av profil. Vi lagrar profilinformationen som beskriver kunderna gentemot andra, bilder och bildgallerier som läggs till i profilen och kommunikation med andra medlemmar. Om du har samtyckt till att platsbaserade tjänster används, kan platsen där du befinner dig när appen används lagras.
 • Syftet med behandlingen är att utföra de tjänster som närmare beskrivs i avtalet med dig och för att presentera innehåll anpassat efter dig och dina preferenser. Data som samlas in vid registrering kan användas för marknadsföringsselektion till valda målgrupper. Marknadsföring kan ske via Nyheter i appen, SMS, nyhetsbrev och e-post från VOFFii/samarbetspartners.
 • Om du tillåter det (visa/dölj mig på kartan) samlar appen in din plats inom en given radie på människoprofilen som syns på hundkartan. En algoritm beräknar en radie som aldrig kommer att ange din exakta position. Hundprofilen kommer automatiskt att visas om du inte aktivt väljer att dölja din hund på kartan. Mänsklig profil är dold bakom hundprofilen, men du kan skicka en vänförfrågan via hundprofilen.
 • Om du arbetar med hund kommer du automatiskt att visas på alla synliga plattformar i appen (inklusive hundkartan), om du inte aktivt väljer att vara dold. Detta eftersom vi anser att det är önskvärt för dig att nå så många som möjligt med dina tjänster. Detta gäller från och med den 15 januari när kartan lanseras, och tre månader framåt för befintliga användare som har samtyckt till att visas i utforskning/sökning. Nya användare kommer att bli ombedda om detta vid registrering.
 • Vi samlar in e-postadresser för att kunna skicka relevant information och erbjudanden från VOFFii och våra samarbetspartners som vi anser är relevanta för användarna. En användare måste själv aktivt välja detta genom att bocka i appen vid registrering eller vid användning av tjänster.
 • Behandlingsgrund är GDPR artikel 6 a och b, vilket innebär att antingen har du samtyckt till behandlingen eller så är behandlingen nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.
 • Informationen samlas in från den registrerade, dig, eller andra, t.ex. IP-adress.
 • Informationen lagras så länge du är medlem i våra tjänster. Vi vidtar alla åtgärder för att säkerställa att informationen är skyddad och att den raderas på ett säkert sätt när medlemskapet upphör.

Kommunikation och kontakt

Vi behandlar personuppgifter om de som kontaktar oss för att besvara och dokumentera kommunikationen samt för att kontakta andra. Detta gäller all form av kommunikation, fysisk och digital, skriftlig och muntlig. I dessa fall behandlar vi namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som kan framgå av kontakten, inklusive historik/loggar om kontakten. Behandlingen av uppgifterna är baserad på att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter som är knutna till ovanstående (se GDPR artikel 6 (1) f). Vi har därför bedömt att vårt berättigade intresse av att ha kontakt med omvärlden är en del av vår verksamhet och att dokumentera den verksamhet vi bedriver, samt att svara på dem som kontaktar oss och registrera sådan kontakt. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för oss för att hantera de förfrågningar vi får och att de registrerades integritet inte går före dessa intressen. Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss, men det kommer att vara nödvändigt att lämna uppgifterna för att vi ska kunna besvara förfrågningar. Vi behandlar informationen tills vi bedömer att det inte kommer att vara någon ytterligare uppföljning av kontakten vid en förfrågan, normalt sett inom ett år. Rekrytering Vid rekrytering till nya befattningar hos oss behandlas bland annat CV, ansökan, intyg, anteckningar från intervjuer, resultat från referensundersökningar, vilka kommer att innehålla personuppgifter. Grund för behandling av personuppgifter vid rekrytering är att behandlingen är nödvändig för att genomföra åtgärder innan ett anställningsavtal med jobbsökaren eventuellt ingås (GDPR artikel 6 (1) b). Om det görs undersökningar av oss utöver att kontakta personer som angetts som referenser, undersöka via sökning om historik etc., behandlas personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse av att säkerställa att rätt kandidat för befattningen väljs ut (GDPR artikel 6 (1) f). För det senare har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att rekrytera nya medarbetare väger tyngre än den enskildes integritet. Vi uppmanar dig att inte ange särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsa, religion, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap etc. i din ansökan. Personuppgifter raderas så snart rekryteringen är genomförd, om du inte har samtyckt till längre lagring.

3. Förvaring och lagring (radering) av personuppgifter

Vi förvarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte personuppgifterna samlades in för och raderar uppgifterna i enlighet med kraven i lagstiftningen. Hur länge vi behandlar de olika typerna av uppgifter som vi behandlar, anges i ovanstående där de olika behandlingarna beskrivs. Detta innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar med grund i ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllda, såsom lagstadgade skyldigheter kopplade till bokföring, uppföljning av kundförhållandet kopplat till reklamationer etc. Personuppgifter som vi behandlar på grund av lagstadgad skyldighet kommer att raderas så snart vi inte längre har skyldighet att behålla uppgifterna.

4. Överlämnande av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns en laglig grund för det. Exempel på sådan grund kan vara ett avtal med dig eller en lagstadgad skyldighet som pålägger oss att lämna ut informationen. Vi använder oss av databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led av behandlingen. Vi använder följande databehandlare för närvarande:

 • PIXEL STUDIO AB, Org. nr. 914811929, utvecklar och kodar appen. Åtkomst till databaser med personuppgifter.
 • ByteCapital Ventures org. nr. 931 367 269, utvecklar och kodar appen. Åtkomst till databaser med personuppgifter.
 • Moonlanding AB, org nr. 923 606 831, åtkomst till system för responsiv marknadsföring. All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom EU/EES-området. Om det ändå skulle vara så att vi använder leverantörer eller behandlar personuppgifter utanför EES kommer överföring och behandling utanför EES (tredjeland) att ske till länder godkända av EU-kommissionen eller i enlighet med giltigt rättsligt grund för överföring av personuppgifter enligt GDPR kapitel V. Om överföring inte sker till länder godkända av EU-kommissionen kommer överföring endast att ske efter de garantier som anges i GDPR artikel 46 (2). Vilken grund som har använts för överföringen kan du få reda på om du kontaktar oss.
 •  

5. Säkerhet för behandlingen

All behandling av personuppgifter säkerställs med de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärderna. Vi hanterar informationen så att den är korrekt, tillgänglig och hanterad i enlighet med graden av känslighet för uppgifterna. Vi använder också en rad säkerhetstekniker och informationssäkerhetsrutiner för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, användning eller spridning. Riskbedömningar görs för behandling av personuppgifter. Vi har ingått databehandlaravtal med alla våra leverantörer som behandlar personuppgifter, där de åtar sig samma grad av säkerhet som vi har för vår behandling av personuppgifter. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till det personal eller de tredjeparter som ska behandla uppgifterna på våra vägnar. Dessa parter är föremål för sekretessplikt. Rutiner har etablerats för hantering av incidenter inom informationssäkerhet och rutiner (personuppgiftsbrott), och vi kommer, om det föreligger en incident som medför risk för den registrerades integritet, att rapportera avvikelse till Datatilsynet så snart som möjligt och senast inom 72 timmar efter att incidenten upptäcktes. Om incidenten medför hög sannolikhet för den registrerades integritet kommer vi också att informera de berörda.

6. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Nedan följer dina rättigheter för behandlingen av personuppgifter. För att använda dina rättigheter måste du kontakta den behandlingsansvarige, se kontaktinformation ovan. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast inom en månad. Om det tar längre tid än en månad kommer du att meddelas. Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller lämna ytterligare information innan vi låter dig använda dina rättigheter gentemot oss. Detta görs för att säkerställa att vi endast ger tillgång till dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara dig.

Information

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Genom denna policy informerar vi dig om vår behandling av personuppgifter. Du kan också kontakta oss om du vill ha mer information.

Insyn

Du har rätt att kräva insyn i de personuppgifter som behandlas om dig. Kontakta oss om du önskar insyn.

Ändring och radering

Du kan även be oss att korrigera felaktig information vi har om dig eller be oss att radera personuppgifter. Vi kommer så långt som möjligt att tillmötesgå begäran om att radera personuppgifter, men vi kan inte göra det om vi fortfarande behöver informationen.

Behandling baserad på samtycke

Om vi behandlar personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka samtycket. Det enklaste sättet att göra detta är att använda det sätt som angavs när du gav samtycket eller kontakta oss.

Rätt till begränsning eller invändning mot behandlingen

Du har rätt att få behandlingen begränsad i vissa fall, se GDPR artikel 21, som:

a) Du bestrider korrektheten av personuppgifterna – behandlingen stoppas under en period som gör det möjligt för oss att kontrollera korrektheten av personuppgifterna.

b) Behandlingen är olaglig, och du invänder mot radering av personuppgifterna och istället begär att användningen av personuppgifterna begränsas.

c) Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan också invända mot behandling enligt GDPR artikel 21 punkt 1 i avvaktan på kontrollen av om våra berättigade intressen går före din integritet. Rätten till dataportabilitet För information som du har lämnat till oss och som är nödvändig för att genomföra en överenskommelse med oss, och som behandlas automatiskt (det vill säga inte manuellt av oss), kan du begära att få personuppgifterna om dig utlämnade eller överförda till en annan leverantör i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Automatiserad behandling, inklusive profilering Det kommer inte att genomföras automatisk behandling, inklusive profilering, baserad på dina personuppgifter som har rättsliga effekter eller som i betydande grad påverkar de personuppgifter som gäller. Se GDPR artikel 22 punkt 1 och 4.

Klagomål

Om du upplever att vår behandling av personuppgifter inte är i överensstämmelse med det vi har beskrivit här eller att vi på andra sätt bryter mot integritetslagstiftningen, kan du lämna in klagomål till Datatilsynet. Du hittar information om dina rättigheter och hur du kontaktar Datatilsynet på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no.

Ändringar

Om det skulle ske förändringar i våra tjänster eller ändringar i lagstiftningen om behandling av personuppgifter kan detta leda till förändringar i den information du har fått här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att informera dig om dessa förändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas lättillgänglig på våra webbplatser.

Användarvilkår

Sist uppdaterad 15.01.24
 

Välkommen till hundappen VOFFii – dela upplevelser och knyt band

Appn AS äger och driver webbplatsen VOFFii.no och appen VOFFii för IOS och Android. Läs noggrant igenom detta avtal om användning av VOFFii. Genom att ladda ner och använda VOFFii godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren nedan får du inte använda appen. Vi kan ändra och moderera villkoren när som helst, och vi kommer att ange när vi senast uppdaterade villkoren ovan. Genom att använda appen godkänner du automatiskt dessa villkor.

Allmänt:

VOFFII är en app och en webbaserad tjänsteplattform för att dela upplevelser och knyta band i hundvärlden.

Din profil på VOFFii blir synlig omedelbart efter registrering. Du väljer själv om du vill vara synlig eller dölja din profil under inställningar. Du väljer själv om du vill vara offentlig eller privat i din feed. Du väljer själv om du vill ha på eller av platssökning, och du väljer själv om du vill vara synlig i vår kartfunktion.

Informationen du lägger in lagras säkert och är tillgänglig hos Appn AS.

Appn AS kan kontakta dig via e-post, mobil eller post som en del av vår löpande uppföljning eller andra ärenden relaterade till användningen av våra tjänster och dina erfarenheter av tjänsterna.

Appn AS kan skicka e-post med generell marknadskommunikation och nyhetsbrev. Du kan enkelt avsäga dig att få marknadskommunikation genom att ändra dina inställningar i appen eller följa instruktionerna i e-postmeddelandena.

Dessa användarvillkor och integritetspolicy är juridiskt bindande avtal mellan Appn AS och dig som användare.

Termerna «vi», «vår» och «oss» hänvisar till Appn AS, medan «du», «din» och «användare» hänvisar till användaren.

ANVÄNDARKONTO:

För att använda tjänsterna måste du registrera dig på VOFFii. Kontot skapas automatiskt när registreringen är klar.

Du betraktas som användare på VOFFii omedelbart efter att användarkontot har registrerats. Det finns ingen bindningstid, och du kan när som helst avsluta ditt konto hos oss. Vid radering av kontot kommer din användarprofil att raderas omedelbart, och du kommer inte längre att ha tillgång till tjänsten. Din profil är synlig tills du själv väljer att ta bort den.

TILLGÄNGLIGHET OCH BETALNING:

Det är kostnadsfritt att skapa användarkonto och använda de funktioner som Appn AS erbjuder.

Tjänsterna är endast tillgängliga för privatpersoner, inte för företag, organisationer eller liknande utan särskilt avtal.

ANVÄNDARVILLKOR

Tjänsten är endast avsedd för privat bruk för privatpersoner. Rätten att använda tjänsten är personlig och kan inte överföras till andra.

Användning av tjänsten har en åldersgräns på 13 år. Appn AS ansvarar inte för eventuell ogiltighet som ett resultat av användarens bristande rättskapacitet.

Dessutom förutsätter användning av tjänsten att användaren accepterar att kommunicera elektroniskt via tjänsten.

Användaren är själv ansvarig för att lämna korrekta uppgifter både vid användning av tjänsterna och i dialog med oss. Om du har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter är inte Appn AS ansvarig för eventuella följdfel.

I VOFFii kan du som användare skapa din egen profil både av dig själv och din hund eller hundar, och spara och publicera bilder och text. Som användare förstår du att andra kan se din profil och det du lägger upp av bilder och information. Du förstår att du själv är ansvarig för det innehåll du lägger upp. Du är själv ansvarig för om du publicerar inlägg på offentlig eller privat feed.

APPN AS med varumärket VOFFii ansvarar inte för den information eller det innehåll medlemmar lägger upp i VOFFii eller skickar via våra tjänster. APPN AS med varumärket VOFFii ansvarar inte för våra medlemmars beteende, inte heller för den risk som är förknippad med kontakt med andra medlemmar. Publicering av bilder och innehåll med pornografiskt eller sexuellt innehåll i VOFFii, samt innehåll som på andra kan verka stötande eller kränkande, är inte tillåtet.

Som medlem förbinder man sig att visa respekt och god uppförande gentemot andra medlemmar och vår tjänst generellt.

APPN AS med varumärket VOFFiii förbehåller sig rätten att inaktivera eller radera användarprofiler som på något sätt bryter mot medlemsavtalet.

Även om APPN AS inte är skyldig eller ansvarig för innehållet hos medlemmar förbehåller sig APPN AS rätten att ta bort innehåll som inte är lämpligt för sidan. I appen VOFFii kan du rapportera andra användare om du upplever att något är kränkande eller olämpligt. Du kan också välja att ta bort vänner och rapportera olämpliga meddelanden i chattfunktionen.

Om det upptäcks fel i tjänsten ska felet omedelbart rapporteras till Appn AS. Vid oväntade fel eller tekniska problem med vår tjänst kommer APPN AS med varumärket VOFFiii att göra allt vi kan för att rätta till detta så snabbt som möjligt. APPN AS med varumärket VOFFii tar inte ekonomiskt ansvar gentemot sina medlemmar i sådana situationer eller situationer som inte anses vara grov vårdslöshet från APPN AS sida.

TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

När du har ett användarkonto ger Appn AS dig rätten att använda tjänsten i enlighet med användarvillkoren och Appn AS instruktioner.

Tillgången till tjänsten ska endast användas för det avsedda ändamålet och med de begränsningar och instruktioner som har getts av Appn AS.

Appn AS ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar tillstånd att använda tjänsten för det avsedda ändamålet. Tillståndet kan inte överlåtas till andra eller på andra sätt göras tillgängligt för andra. Vissa produkter och tjänster kräver att alla parter har ett användarkonto.

Appn AS är ensamägare till tjänsten och programvaran som används för att leverera tjänsten, samt all tillhörande dokumentation. Tjänsten och dess struktur, organisation, källkod och dokumentation innehåller affärshemligheter.

Användaren får inte göra kommersiell användning av tjänsten eller innehåll som ges tillgång till, inklusive, men inte begränsat till, försäljning eller distribution av tjänsten, programvaran eller dokumentationen till en tredje part.

ÄNDRING AV PERSONLIG INFORMATION

Användaren ska meddela Appn AS om ändringar av e-postadress och andra personuppgifter omedelbart genom att ändra kontoinställningarna under Inställningar. Användaren är ensamt ansvarig för eventuella kostnader och förluster som kan uppstå genom felaktig eller utebliven uppdatering av kontaktinformation.

INTEGRITET OCH DATASAMLING

Appn AS kan samla in identifierbar information för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och för att anpassa våra tjänster. Detta inkluderar statistik och prestandamätningar relaterade till programvaran. Denna information skickas till Appn AS och kan endast användas av Appn AS enligt Appn AS integritetspolicy.

Appn AS kan skicka dig meddelanden och aviseringar i enlighet med gällande integritetspolicy.

Om det finns en giltig domstolsorder från en norsk domstol eller annan giltig rättslig påföljd kommer Appn AS att lämna ut data enligt detta. Appn AS kommer att meddela användaren i sådana fall om det är lagligt möjligt.

ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOR OCH TJÄNSTEERBJUDANDE

Appn AS kan ändra användarvillkoren från tid till annan efter eget gottfinnande, och följande gäller:

• ändringar i användarvillkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på Appn AS / VOFFii.

• ändringar av datumet på användarvillkoren indikerar att dessa har uppdaterats;

• Appn AS kommer endast att skicka ett separat skriftligt meddelande till våra användare i den utsträckning ändringen anses vara så pass väsentlig att information bör ges. Appn AS kan avbryta eller avsluta tjänster helt eller delvis efter att ha gett användaren varsel i rimlig tid.

KLAGOMÅL

Alla klagomål och andra förfrågningar om ansvar ska skickas till

VOFFii c/o Appn AS

Elisabeth Østby

Tel. 40845994

Furusethgata 5

2069 Jessheim

E-post: hei@voffii.no

Denna e-postadress ska användas även om du har använt tjänsterna via en samarbetspartners gränssnitt.

När det gäller integritet hänvisas till vår Integritetspolicy. Du hittar också information om dina rättigheter och hur du kontaktar Datatilsynet på Datatilsynets webbplats: www.datatilsynet.no.

LAGVAL OCH DOMSTOL Användarvillkoren och alla förhållanden mellan Appn AS och användare är föremål för och tolkas i enlighet med norsk lag.

Eventuella tvister ska försökas lösas genom förhandling. Medling ska användas.

Parterna antar Oslo tingsrätt som behörig domstol. Kontaktinformationen nedan anger rätt svarande.

KUNDTJÄNST OCH KONTAKT

För frågor om tjänsten, kontakta kundtjänst via chatt eller e-post på hei@voffii.no.

Appn AS kommer att försöka besvara alla förfrågningar inom rimlig tid.

Adress:

VOFFii c/o Appn AS

Elisabeth Østby

Tel. 40845994

Furusethgata 5

2050 Jessheim

E-post: hei@voffii.no